پنل تخصصی «بررسی موانع تشکیل دولت اسلامی»

دبیر پنل:
دکتر امین غیور (رئیس گروه مدیریت راهبردی پژوهشکده مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی)

سخنرانان:
سردار دکتر عباس چهاردولی (رئیس پژوهشکدۀ مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی)
دکتر بهروز کاملی (رئیس گروه پژوهشی فرهنگ دفاعی پژوهشکدۀ مدیریت راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی)

برگزارکنندۀ پنل: دانشگاه عالی دفاع ملیزمان برگزاری: چهارشنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۹، ساعت ۱۳ الی ۱۵

لینک ورود به وبینار:

skyroom.online/ch/da-a/mavane