سردار زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی در چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتیچهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی صبح پنجشنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ ، با حضور سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و جمعی از فعالان حوزه اقتصاد مقاومتی در سالن جلسات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی سازمان بسیج برگزار شد.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: خسارت هایی که از مسیر اقتصادی که در از سه دهه گذشته از دولت سازندگی شروع شد و تداوم پیدا کرد باعث لرزش دیوارهای اقتصاد کشور شد.

چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

سردار زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی در چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

سخنرانی سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

سخنرانی سردار غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در چهارمین مجمع عمومی جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی

 

https://www.farsnews.ir/photo/13991214000235