💠 نشست علمی برخط «سیاست خارجی و تمدن» از سلسله نشست های علمی «رویکرد تمدنی در مسائل کاربردی»

👈 لینک ورود به جلسه:
https://bbb01.dte.ir/b/wk3-d3u-jxr-rma